Informacje o Cechu

Informacje o Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu zwany dalej Cechem, jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z 06.07.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100 poz. 1080) oraz ustawy z 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. nr 6 poz. 56, nr 42 poz. 475 i nr 100 poz. 1080).

Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle (Dz. U. nr 17 poz. 92 z późn. zm.), ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego Statutu.

 

 

Cech prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie rzemiosł różnych.

 

 

Do podstawowych zadań statutowych cechu należy:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;

 2. prowadzenie na rzecz członków, działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej, gospodarczej.

 3. wyzwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej;

 4. wykonywanie na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu;

 5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle z późniejszymi zmianami.

Cech realizuje wyżej wymienione cele poprzez:

 1. współpracę z organizacjami społecznymi;

 2. udzielanie pomocy prawnej oraz pełnienie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami w tym także orzekającymi;

 3. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,

 4. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stan wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych;

 5. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad, informacji, wystąpień, interwencji;

 6. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków Cechu oraz ich możliwościach produkcyjnych;

 7. rozpatrywanie skarg na działalność członków.

 8. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;

 9. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego;

 10. współpracę z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania uczniów szkolonych przez członków;

 11. organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie bhp, warunków sanitarno-epidemiologicznych i innych;

 12. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i członków ich rodzin w ramach posiadanych środków;

 13. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło;

 14. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej.

 

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje

Zapraszamy do naszego grona !!!