Zaproszenie do członkowstwa

Zaproszenie do członkowstwa

 

Wstąp do Cechu

Zapraszamy chętnych rzemieślników oraz przedsiębiorców do wstąpienia do Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu.

 

Kto może zostać członkiem cechu?

 

Członkami Cechu mogą zostać rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie ustawy o rzemiośle oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na zasadzie dobrowolności przystąpić do Cechu może każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą nie będącą rzemiosłem.

Członkami mogą zostać również wspólnicy spółek cywilnych oraz spółek osobowych i kapitałowych.

 

Jak zostać członkiem cechu?

 

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Cechu jest złożenie deklaracji przynależności przez zainteresowanego. Deklaracja ta powinna zostać złożona w formie pisemnej.

Deklaracja zostaje poddana pod uchwałę Zarządu Cechu, który podejmuje decyzje o przyjęciu w poczet członków cechu.

 

Nowy członek w deklaracji przynależności zobowiązuje się:

  • wpłacić opłatę wpisową w wysokości 50 zł;

  • przedłożyć dowody kwalifikacji zawodowych uprawniających do szkolenia pracowników młodocianych (kurs pedagogiczny, dyplom mistrza albo inne dokumenty);

  • przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;

  • przedłożyć REGON, NIP, PESEL;

  • uiszczać składki miesięczne w wysokości zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie;

  • osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i podporządkować się jego uchwałom.